Herbert Hainer chính thức trở thành Chủ tịch của Bayern Munich

Herbert Hainer chính thức trở thành Chủ tịch của Bayern Munich

Herbert Hainer chính thức trở thành Chủ tịch của Bayern Munich